Bejegeningsreglement

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn door Bruinsma, Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele en Geriatrie Therapie een aantal richtlijnen opgesteld:

De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling  uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als  er  bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er, bijvoorbeeld door geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen  van behandelingen bezwaren bestaan, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te  maken zodat de behandelend fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan  worden.

Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse  behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

Behandeling waarbij privacy gewenst is, geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en de patiënt aanwezig zijn.

Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

De fysiotherapeut en eventuele begeleiders dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informeel gedrag wat niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut worden ingezet of de behandeling beëindigd worden.

Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u verbeterpunten of ideeën t.a.v. de praktijk kenbaar wilt maken, kunt u deze,  eventueel anoniem, deponeren in de brievenbus bij de ingang van de praktijk.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit eerst kenbaar maken bij uw behandelend fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut zal de klacht met u bespreken volgens de KNGF-richtlijn.