Patiëntinformatie

We voelen ons als professionals in een zorgberoep verantwoordelijk voor een goede en veilige behandeling van onze cliënten. Om die reden bieden wij u meer informatie over zorgverzekeraars en vergoedingen en onze tarieven en betalingsvoorwaarden.

 

Ziektekosten en verzekeringen

 • Declaraties – in veruit de meeste gevallen zullen wij de financiële afhandeling van uw fysiotherapeutische behandelingen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar afhandelen.
 • Contracten zorgverzekeraars – Fysiotherapie Bruinsma heeft contacten met alle zorgverzekeraars.
 • Vergoeding fysiotherapie – De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en daarom voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging. Wij raden u aan om voorafgaand aan uw fysiotherapeutische behandeling goed na te gaan of en in hoeverre u verzekerd bent voor fysiotherapie. Mocht u niet verzekerd zijn voor fysiotherapie en wilt u toch behandeld worden, dan zult u van ons rechtstreeks een factuur ontvangen.
 • De basisverzekering – de vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21e behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar, drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraing door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Chronische indicatie: als u lijdt aan chronische klachten betekent dit niet automatisch dat u ook in aanmerking komt voor volledige vergoeding. Dit is afhankelijk van het al dan niet opgenomen zijn van uw aandoening op de lijst “Chronische indicaties”. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar, huisarts of fysiotherapeut.
 • Eigen risico – fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht eigen risico. Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.
 • Aanvullende verzekering – de aanvullende verzekeringen kennen vele varianten. Iedere zorgverzekeraar biedt verschillende mogelijkheden aan. Alle verzekeringsmaatschappijen hebben, onder verschillende voorwaarden, fysiotherapie opgenomen in hun aanvullende verzekeringspolissen. Hierdoor blijft fysiotherapie toegankelijk voor de meeste patiënten, onder voorwaarde dat u zich wel aanvullend verzekerd heeft. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, verschilt echter per verzekeraar en hangt af van het soort polis. Check uw polis hoeveel behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed.
 • Meer informatie: www.defysiotherapeut.com.
 • Meer informatie: Vergoeding Fysiotherapeut 2020

 

Tarieven 2021

Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent, gelden onderstaande tarieven.

Zitting fysiotherapie € 28,10
Zitting Geriatrie Fysiotherapie € 35,60
Zitting Manuele Therapie
Oedeemtherapie
€ 35,60
€ 37,40
Lange zittingen voor een aantal specifieke aandoeningen € 38,10
Screening €  9,70
Intake en onderzoek en screening € 39,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 39,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 48,70
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 28,10
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 23,90
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 19,80
Toeslag voor behandeling aan huis € 11,00
Toeslag voor behandeling in een instelling €   5,45
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 19,70
Niet nagekomen afspraak € 20,00
Eenvoudige, korte rapporten € 12,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 21,00

 

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het geldende praktijkreglement geldend tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
 • De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en daarom voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij de patiënt.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na de  factuurdatum.
  Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.