Praktijkinformatie

We voelen ons als professionals in een zorgberoep verantwoordelijk voor een goede en veilige behandeling van onze cliënten. Daarnaast willen wij zo goed mogelijk zorg dragen voor onze medewerkers. Om die reden bieden wij u meer informatie over onze reglementen omtrent omgang in de praktijk, privacy en klachtenregeling. Wij werken volgens deze reglementen en vragen dit ook van iedereen die onze praktijk bezoekt. Hieronder vindt u een overzicht van deze informatie.

 

Praktijkreglement

 • Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, specialist of volgens Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).
 • De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en daarom voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
 • Er vindt slechts één fysiotherapeutische behandeling per dag plaats.
 • Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Indien de patiënt niet in staat is om voor de behandeling naar de praktijk te komen, kan op verzoek van de (huis)arts of specialist aan huis behandeld worden.
 • Na iedere verwijzing of eventueel tijdens de behandelingsperiode wordt gerapporteerd aan (huis)arts of specialist. Als u dit niet wenselijk acht, dient u dit aan te geven bij de behandelend fysiotherapeut.
 • De patiënt heeft te allen tijde recht op inzage in het medisch dossier.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen binnen de praktijk of daarbuiten.
 • Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon voor opnames is buiten de wachtkamer is niet toegestaan.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij een van onze medewerkers.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de  directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang  tot Fysiotherapie Bruinsma te ontzeggen.
 • Gebruik van de oefenruimte geschiedt volgens de huisregels van Fysiotherapie Bruinsma:
  • Gebruik van de oefenruimte uitsluitend volgens afspraak.
  • Gebruik van een handdoek is verplicht.
  • Het dragen van gemakkelijk zittende kleding.
  • Gelieve (fitness)apparatuur schoon te maken na gebruik met de daarvoor aanwezige ontsmettingsdoekjes.

 

Privacyreglement

 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.
 • Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde Wet bescherming persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen  toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere  fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires, de waarnemers en administratieve  krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om uw patiëntendossier in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist  zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder andere noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden  gebruikt, zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk  onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk  herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u  daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.  Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor schriftelijke toestemming  heeft gegeven. Ook na overlijden worden deze gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens  omgaat, kunt u dit eerst kenbaar maken bij uw behandelend fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut zal de klacht met u bespreken volgens de KNGF-richtlijn.
 • Indien u verbeterpunten of ideeën t.a.v. de praktijk kenbaar wilt maken, kunt u deze,  eventueel anoniem, deponeren in de brievenbus bij de ingang van de praktijk.

 

Bejegeningsreglement

We voelen ons als professionals in een zorgberoep verantwoordelijk voor een goede en veilige behandeling van onze cliënten. Daarnaast willen wij zo goed mogelijk zorg dragen voor onze medewerkers. Een goede bejegening is een voorwaarde voor goede zorg. Daarom hebben wij richtlijnen opgesteld:

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling  uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen verricht gaan worden. Als  er  bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien bezwaren bestaan tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen, bijvoorbeeld door geloofsovertuiging, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt bezwaar heeft door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • Behandeling waarbij privacy gewenst is, geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en de patiënt aanwezig zijn.
 • Als er derden  bij de behandeling aanwezig zijn (bijv. een fysiotherapeut in opleiding), zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • Zowel fysiotherapeut als patiënt dienen zich respectvol te gedragen, ongewenst gedrag dient achterwege gelaten te worden.
 • Bij een onwerkbare situatie tussen fysiotherapeut en patiënt, zal in overleg een andere fysiotherapeut worden ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Informatie gedeeld tussen patiënt en fysiotherapeut blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken. Een uitzondering kan zijn indien informatie vanwege medische redenen gedeeld dient te worden met andere zorgverleners (bijv. huisarts, medisch specialist), hier wordt altijd toestemming van de patiënt gevraagd.
 • Verbeterpunten of ideeën t.a.v. de praktijk kunt u kenbaar maken via e-mail of (indien anoniem) door deze te deponeren in de brievenbus bij de ingang van de praktijk.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit eerst kenbaar maken bij uw behandelend fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut zal de klacht met u bespreken volgens de KNGF-richtlijn.

 

Klachtenregeling

 • Uw mening telt. Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk staat u als patiënt daarbij centraal. Uw mening is dan ook erg belangrijk voor ons. Heeft u een suggestie om onze service- en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag van u.
 • U heeft een klacht, wat nu? Vervelend dat u een klacht heeft. Wij vinden het belangrijk van u te horen als u niet tevreden bent. Bespreek de klacht dan met uw therapeut. Wij nemen een klacht altijd serieus en gaan direct aan de slag om uw klacht samen met u op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u hier lezen wat u vervolgens kunt doen. Meer informatie.
 • Klik hier meer informatie over behandelingen, kwaliteit, klachten en kosten.