Privacyreglement

  • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.
  • Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde Wet bescherming persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:
  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen  toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere  fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires, de waarnemers en administratieve  krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om uw patiëntendossier in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist  zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder andere noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden  gebruikt, zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
  • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk  onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk  herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u  daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
  • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.  Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor schriftelijke toestemming  heeft gegeven. Ook na overlijden worden deze gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens  omgaat, kunt u dit eerst kenbaar maken bij uw behandelend fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut zal de klacht met u bespreken volgens de KNGF-richtlijn.
  • Indien u verbeterpunten of ideeën t.a.v. de praktijk kenbaar wilt maken, kunt u deze,  eventueel anoniem, deponeren in de brievenbus bij de ingang van de praktijk.